Điều khoản sử dụng

Term of use

Điều khoản sử dụng

Trang web này được cung cấp bởi Kanematsu Việt Nam. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tất cả các điều khoản sử dụng.

Trang web này được thiết kế để thuận tiện cho bạn và bạn có thể tự chịu rủi ro khi sử dụng chỉ cho các mục đích phi thương mại.

 

1. Những điều cấm

Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu hoặc quyền riêng tư của Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, bất kỳ hành vi nào gây ra hoặc có thể gây ra sự bất tiện hoặc thiệt hại cho Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bất kỳ hành vi nào vi phạm hoặc có thể vi phạm bất kỳ luật hoặc pháp lệnh. Ngoài ra, bạn không được thực hiện bất kỳ hành vi nào mà Công ty cho là không phù hợp.

 

2. Thương hiệu và bản quyền

Trang web này và tất cả thông tin, hình ảnh và nội dung khác trên trang web này được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác do Công ty sở hữu hoặc kiểm soát. Khi sử dụng trang web này, bạn phải tuân thủ tất cả các luật và pháp lệnh liên quan đến bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được thực hiện việc sao chép, chuyển nhượng, bán hoặc bất kỳ việc sử dụng thứ cấp nào khác đối với bất kỳ thông tin, bất kỳ hình ảnh nào hoặc bất kỳ nội dung nào khác do trang web cung cấp mà không có sự cho phép của chủ sở hữu các quyền được đề cập.

 

3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Công ty công bố thông tin trên trang web này một cách cẩn thận. Tuy nhiên, trang web có thể bao gồm một số mô tả không chính xác về mặt kỹ thuật hoặc các ký tự bị gõ sai. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hoặc các thiệt hại khác bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất việc sử dụng, lợi nhuận hoặc dữ liệu, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này hoặc quyền truy cập của bạn vào trang web này hoặc bất kỳ tài liệu nào trên đó. Tuyên bố từ chối trách nhiệm này có thể áp dụng bất kể thiệt hại phát sinh từ vi phạm hợp đồng, sơ suất hay bất kỳ hành vi trái pháp luật nào khác.

 

4. Liên kết bên ngoài

Trang web này có thể chứa một số liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng được cung cấp để thuận tiện cho bạn và bạn có thể tự chịu rủi ro khi sử dụng. Công ty không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về nội dung được cung cấp trong các trang web liên kết. Điều này cũng áp dụng cho bất kỳ liên kết nào từ các trang web bên ngoài đến trang web này. Bạn phải tuân thủ các điều khoản sử dụng của trang web này, và không được thiết lập bất kỳ liên kết nào đến trang web này mà không có sự chấp thuận trước của Công ty.

 

5. Thông tin hoạt động kinh doanh, v.v.

Công ty sẽ cung cấp thông tin dự báo kết quả hoạt động kinh doanh và những thông tin tương tự trên trang web này để tạo sự thuận tiện cho các nhà đầu tư và những người khác. Thông tin này chỉ đóng vai trò là dự báo tại thời điểm công bố thông tin và có thể thay đổi do nhiều yếu tố khác nhau. Bạn không nên chỉ phụ thuộc vào những thông tin đó và thừa nhận rằng Công ty không có nghĩa vụ sửa đổi. Việc công bố những thông tin đó không nhằm mục đích tạo nên một khuyến nghị về bất kỳ khoản đầu tư cụ thể nào.

 

6. Hoạt động của trang web

Công ty có thể thêm, thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin nào trên trang web. Bản thân hoạt động của trang web có thể bị đình chỉ hoặc ngừng hoạt động khi Công ty cho là cần thiết. Công ty không có nghĩa vụ phải cập nhật nội dung của trang web này để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trên đó là chính xác liên tục.

 

7. Bảo vệ thông tin cá nhân

Đối với việc bảo vệ thông tin cá nhân liên quan đến trang web này, “Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân” của Công ty được công bố trên trang web này sẽ được áp dụng.

 

8. Luật áp dụng và quyền tài phán

Luật áp dụng cho việc sử dụng trang web này và giải thích nội dung của trang web này là luật của Việt Nam. Tất cả các tranh cãi và tranh chấp liên quan đến trang web này sẽ được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam với tư cách là tòa sơ thẩm duy nhất.

(+84)28-39105535

Thứ Hai tới thứ Sáu từ 08:00 đến 17:00

CONTACT US